Planejament i gestió vigent

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Per poder consultar el planejament urbanístic vigent de Porqueres cliqueu al següent enllaç:

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

 

Gestió

  • ESTATUTS

Estatuts Junta de compensació PAU 1 Prat Roig

Edicte BOP núm. 78 de 23/04/2018

  • CONVENIS

MODIFICACIÓ CONVENI URBANÍSTIC POUM FINCA C BALMES,22  (Exp.Adm. X2019000422)

El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en la sessió ordinària del 31 de juliol de 2019, va aprovar definitivament el conveni urbanístic subscrit amb la senyora Josefa Dalmau Nou en data 15.4.2019, que modifica el que les mateixes parts, juntament amb el senyor Josep Fusellas i Parella, van subscriure en data 19.7.2006, que regula l’adquisició per part de l’Ajuntament d’una finca reservada per a la construcció d’habitatges de protecció pública. El conveni urbanístic aprovat formarà part integrant del POUM de Porqueres.

La qual cosa es fa pública en compliment de l’article 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

El conveni podrà ser objecte de consulta presencial a les oficines municipals, o bé per mitjans telemàtics al web de l’Ajuntament o mitjançat la connexió amb l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de la Generalitat.

Edicte

Conveni

  • REPARCEL·LACIONS

Modificacions Puntuals

  • MODIFICACIÓ PUNTUAL 1 PUIG SURÍS
  • MODIFICACIÓ PUNTUAL 2 DIVERSES MODIFICACIONS
  • MODIFICACIÓ PUNTUAL 3 PAU 1 PRAT ROIG

Planejament Derivat

  • TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PARC EQÜESTRE CLOT DE LES DEUS

MEMÒRIA

PLÀNOLS

ANNEXOS

  • PLA ESPECIAL EL FRIGOLET

El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en la sessió del dia 28.11.2018 va aprovar definitivament el Pla especial urbanístic Ordenació de l’edificació i l’us de l’Escola “El Frigolet” (document d’aprovació definitiva), d’octubre 2018, promogut pel  propi Ajuntament (Exp.X201800527).

L’expedient podrà ser consultat, de manera presencial, a l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament, carrer Rubió i Ors, 1-7, de Porqueres, tots els dies, de dilluns a divendres, excepte el dijous, de 9 a 14 h.