Planejament en tràmit

Modificació puntual núm. 4 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Modificació puntual núm. 4 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en sessió ordinària del 6 de juny de 2018, va aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual núm. 4 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Porqueres, redactat per l’arquitecta Dolors Casanovas i Voltà i signat electrònicament en data 25.5.2018, que promou el propi Ajuntament, així com el conveni urbanístic de la modificació puntual del POUM al SUD 1 subscrit entre l’Ajuntament i la societat Construcciones Mecánicas Marcó, SL, que forma part integrant de la modificació puntual aprovada provisionalment.

NOU PROJECTE

CONVENI

CERTIFICAT PLE 06062018 APROVACIÓ PROVISIONAL

Text refós del Pla especial urbanístic Parc eqüestre Clot de les Deus

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària del 25 de juliol de 2018, adoptà, entre d’altres, el següent acord: verificar el nou Text refós del Pla especial urbanístic Parc eqüestre Clot de les Deus (juliol 2018), redactat pels arquitectes Oriol Roselló i Carla Graboleda, i que promou la societat Pla XXI, S.L.”

MEMÒRIA

PLÀNOLS

ANNEXOS

Pla especial urbanístic El Frigolet

Per Decret d’alcaldia 2018DECR000371 de data 31.05.2018, s’ha aprovat inicialment el Pla especial urbanístic. Ordenació de l’edificació i l’ús de l’escola “El Frigolet” (maig 2018), redactat per l’arquitecte Enric Bayona Prats i promogut pel  propi Ajuntament.