Planejament i gestió en tràmit

Projecte d’Urbanització del sector PAU 6 DEL NORD

Per Decret d’Alcaldia núm. 2022DECR000124 de data 28.02.2022, s’ha aprovat inicialment el Projecte dUrbanització del sector PAU 6 DEL NORD, que promou la Junta de Compensació del PAU 6 del Nord (Exp.X2018000726).

El projecte estarà exposat al públic durant un mes, a comptar de la publicació de l’anunci al BOP (14.03.2022), perquè tothom que hi estigui interessat pugui examinar-lo a les oficines municipals en horari d’atenció al públic, i/o presentar les al·legacions que cregui oportú. El mateix anunci es publicarà en el tauler d’edictes de la corporació.

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL P.A.U. 6 DEL NORD

ANNEX PU PAU 6 DEL NORD

ANNEX 4 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Projecte de reparcel·lació del sector PAU 1 Prat Roig

Per Decret d’alcaldia núm. 2022DECR000447, de data 2 de juny de 2022,  es va aprovar definitivament  el projecte de reparcel·lació per compensació bàsica del PAU 1 (Prat Roig) (Febrer 2022), que promou la Junta de Compensació del mateix polígon d’actuació). La qual cosa es fa pública en compliment dels articles 89.6 i 119.2.e) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ

Projecte d’Urbanització del sector PAU 1 Prat Roig, Modificació 1

Per Decret d’alcaldia 2022DECR000073 de data 7.02.2022, s’ha aprovat definitivament el Projecte dUrbanització del sector PAU1 Prat Roig, Modificació 1, que promou la Junta de Compensació del PAU 1 Prat Roig (Exp.X2018000212).

La qual cosa es fa pública en compliment dels articles 89.6 i 119.2.e) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Contra l’aprovació definitiva del referit projecte d’urbanització es pot interposar recurs potestatiu de reposició, davant de l’òrgan que l’ha aprovat, en el termini d’un mes a comptar de la publicació d’aquest edicte al BOPGi, o bé directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des d’aquella mateixa data.

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL P.A.U. 1 – PRAT ROIG

PLÀNOLS

DECRET

ESTUDI GEOTÈCNIC

PLA D’ETAPES

Pla Especial Línia Alta Tensió al c/ Sant Galderic

El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en sessió ordinària de 31.7.2019, va aprovar provisionalment el Pla especial anomenat “Línia elèctrica d’AT subterrània de 25 kv LAT 924 al carrer Sant Galderic de Porqueres (març 2019), redactat pels arquitectes Narcís Reverendo Hospital i Joaquim Ginesta Rey i que promou Agri-Energia Elèctrica, S.A. CERTIFICAT PLE APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

Modificació puntual núm. 8 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (diverses modificacions)

El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en sessió ordinària de 23.5.2022, va aprovar la verificació del Text refós de la Modificació número 8 del POUM, que ha redactat l’arquitecta Dolors Casanovas Voltà (maig 2022), que promou el propi Ajuntament, i que incorpora les prescripcions i contingut específic de l’acord d’aprovació definitiva adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 9.3.2022.

Es publica aquest acord al web municipal, de conformitat amb l’article 8.5.c) del TRLU.

CERTIFICAT PLE VERIFICACIÓ TEXT REFÓS

MEMÒRIA I PLÀNOLS TEXT REFÓS

Modificació puntual del Pla especial urbanístic ordenació de l’edificació i l’ús de l’escola El Frigolet (setembre 2021)

El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en la sessió del dia 28.02.2022, va aprovar definitivament la “Modificació puntual del Pla especial urbanístic. Ordenació de l’edificació i l’ús de l’Escola “El Frigolet” (setembre 2021), promoguda  pel  propi Ajuntament, i que té per objecte establir el marc normatiu i legal per dotar l’escola EL Frigolet d’un nou espai exterior cobert, destinat a “aula verda” (Exp.2021000055).

La qual cosa es fa pública, als efectes de la seva executivitat immediata, de conformitat  amb l’article 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Atès que per raó del seu objecte la modificació puntual aprovada definitivament no conté normativa específica, es publica a l’Annex les característiques del nou cobert i les superfícies finals construïdes.

PROJECTE

ESTUDI IMPACTE PAISATGÍSTICA

Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la finca Ca la Noela (Usall)

Exp. X2021000525 – LLIC OBRES MAJOR INST PLAQUES FOTOVOLTAIQUES CA LA NOELA

De conformitat amb l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i l’article 51 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, s’exposa al públic, com a projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, el projecte per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques fixades sobre el terreny, a la finca coneguda com a Ca la Noela, al Paratge Masies d’Usall, núm. 25, (referència cadastral 17146A007000880001IG i 17146A007000880000U), promogut pel senyor Antonio Castañer Sauras, per tal que tothom que hi estigui interessat pugui examinar el projecte i/o presentar-hi al·legacions en el termini d’un mes a comptar de la publicació d’aquest edicte al BOPGi (27.12.2021).