Planejament en tràmit

Modificació puntual núm. 4 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Modificació puntual núm. 4 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en sessió ordinària del 6 de juny de 2018, va aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual núm. 4 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Porqueres, redactat per l’arquitecta Dolors Casanovas i Voltà i signat electrònicament en data 25.5.2018, que promou el propi Ajuntament, així com el conveni urbanístic de la modificació puntual del POUM al SUD 1 subscrit entre l’Ajuntament i la societat Construcciones Mecánicas Marcó, SL, que forma part integrant de la modificació puntual aprovada provisionalment.

NOU PROJECTE

CONVENI

CERTIFICAT PLE 06062018 APROVACIÓ PROVISIONAL

Text refós del Pla especial urbanístic Parc eqüestre Clot de les Deus

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària del 25 de juliol de 2018, adoptà, entre d’altres, el següent acord: verificar el nou Text refós del Pla especial urbanístic Parc eqüestre Clot de les Deus (juliol 2018), redactat pels arquitectes Oriol Roselló i Carla Graboleda, i que promou la societat Pla XXI, S.L.”

MEMÒRIA

PLÀNOLS

ANNEXOS

Pla especial El Frigolet

El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en la sessió del dia 28.11.2018 va aprovar definitivament el Pla especial urbanístic Ordenació de l’edificació i l’us de l’Escola “El Frigolet” (document d’aprovació definitiva), d’octubre 2018, promogut pel  propi Ajuntament (Exp.X201800527).

L’expedient podrà ser consultat, de manera presencial, a l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament, carrer Rubió i Ors, 1-7, de Porqueres, tots els dies, de dilluns a divendres, excepte el dijous, de 9 a 14 h.

Projecte d’Urbanització del sector PAU1 Prat Roig, Modificació 1

Per Decret d’alcaldia 2018DECR000727 de data 12.11.2018, s’ha aprovat inicialment el Projecte dUrbanització del sector PAU1 Prat Roig, Modificació 1, que promou la Junta de Compensació del PAU 1 Prat Roig (Exp.X2018000212).

El projecte estarà exposat al públic durant un mes, a comptar de la publicació de l’anunci al BOP (29.11.2018), perquè tothom que hi estigui interessat pugui examinar-lo a les oficines municipals en horari d’atenció al públic, i/o presentar les al·legacions que cregui oportú. El mateix anunci es publicarà en el tauler d’edictes de la corporació.

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL P.A.U. 1 – PRAT ROIG

PLÀNOLS

Pla Especial Línia Alta Tensió al c/ Sant Galderic

Per Decret d’alcadia núm. 2019DECR000210 de 29 de març de 2019, s’ha resolt aprovar inicialment el Pla Especial “Línia elèctrica d’AT subterrània de 25 Kv LAT 924 al carrer Sant Galderic de Porqueres” (Març 2019), promogut per la societat Agri-Energia Elèctrica, S.A.

El projecte estarà exposat al públic durant un mes, a comptar de la publicació de l’anunci al BOP (16.4.2019), perquè tothom que hi estigui interessat pugui examinar-lo a les oficines municipals en horari d’atenció al públic, i/o presentar les al·legacions que cregui oportú. El mateix anunci es publicarà en el tauler d’edictes de la corporació.

Pla Especial línia elèctrica – Aprovació inicial

Pla Especial