Planejament en tràmit

Modificació puntual núm. 4 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Modificació puntual núm. 4 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraordinària del 21 de març de 2018, adoptà l’acord d’aprovació inicial del projecte de modificació puntual núm. 4 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Porqueres (Març 2018), redactat per l’arquitecta Dolors Casanovas i Voltà, i que promou el propi Ajuntament, així com el conveni urbanístic de la modificació puntual del POUM al SUD 1 subscrit entre l’Ajuntament i la societat Construcciones Mecánicas Marcó, SL, que forma part integrant de la modificació puntual aprovada inicialment.

MEMÒRIA i PLÀNOLS