Planejament i gestió en tràmit

Projecte d’Urbanització del sector PAU1 Prat Roig, Modificació 1

Per Decret d’alcaldia 2018DECR000727 de data 12.11.2018, s’ha aprovat inicialment el Projecte dUrbanització del sector PAU1 Prat Roig, Modificació 1, que promou la Junta de Compensació del PAU 1 Prat Roig (Exp.X2018000212).

El projecte estarà exposat al públic durant un mes, a comptar de la publicació de l’anunci al BOP (29.11.2018), perquè tothom que hi estigui interessat pugui examinar-lo a les oficines municipals en horari d’atenció al públic, i/o presentar les al·legacions que cregui oportú. El mateix anunci es publicarà en el tauler d’edictes de la corporació.

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL P.A.U. 1 – PRAT ROIG

PLÀNOLS

Pla Especial Línia Alta Tensió al c/ Sant Galderic

El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en sessió ordinària de 31.7.2019, va aprovar provisionalment el Pla especial anomenat “Línia elèctrica d’AT subterrània de 25 kv LAT 924 al carrer Sant Galderic de Porqueres (març 2019), redactat pels arquitectes Narcís Reverendo Hospital i Joaquim Ginesta Rey i que promou Agri-Energia Elèctrica, S.A.

CERTIFICAT PLE APROVACIÓ PROVISIONAL

PLA ESPECIAL

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

Modificació puntual núm. 7 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a l'àmbit del PEU-2 CASA NOSTRA 1

El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en sessió ordinària de 12.12.2019, va aprovar provisionalment la Modificació Puntual núm.7 del POUM en l’àmbit del PEU-2 Casa Nostra 1, redactat per l’arquitecta Maria Mercè Oriol Hilari i que promou l’Escola Casa Nostra.

El projecte estarà exposat al públic durant un mes, a comptar de la publicació de l’anunci al BOP i l’E-Tauler, perquè tothom que hi estigui interessat pugui examinar-lo a les oficines municipals en horari d’atenció al públic, i/o presentar les al·legacions que cregui oportú. El mateix anunci es publicarà en el tauler d’edictes de la corporació

CERTIFICAT PLE APROVACIÓ PROVISIONAL

PLÀNOLS

MEMÒRIA

Modificació puntual núm. 5 sistema viari El Frigolet

El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en sessió ordinària de 12.12.2019, va aprovar provisionalment la Modificació puntual 5 del POUM de Porqueres per ampliar el sistema viari annex a l’Escola El Frigolet (juny 2019), redactat pels arquitectes Dolors Casanovas Voltà i que promou l’Ajuntament de Porqueres.

El projecte estarà exposat al públic durant un mes, a comptar de la publicació de l’anunci al BOP i l’E-Tauler, perquè tothom que hi estigui interessat pugui examinar-lo a les oficines municipals en horari d’atenció al públic, i/o presentar les al·legacions que cregui oportú. El mateix anunci es publicarà en el tauler d’edictes de la corporació.

CERTIFICAT PLE APROVACIÓ PROVISIONAL

MEMÒRIA