Planejament i gestió en tràmit

Projecte d’Urbanització del sector PAU1 Prat Roig, Modificació 1

Per Decret d’alcaldia 2018DECR000727 de data 12.11.2018, s’ha aprovat inicialment el Projecte dUrbanització del sector PAU1 Prat Roig, Modificació 1, que promou la Junta de Compensació del PAU 1 Prat Roig (Exp.X2018000212).

El projecte estarà exposat al públic durant un mes, a comptar de la publicació de l’anunci al BOP (29.11.2018), perquè tothom que hi estigui interessat pugui examinar-lo a les oficines municipals en horari d’atenció al públic, i/o presentar les al·legacions que cregui oportú. El mateix anunci es publicarà en el tauler d’edictes de la corporació.

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL P.A.U. 1 – PRAT ROIG

PLÀNOLS

Pla Especial Línia Alta Tensió al c/ Sant Galderic

El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en sessió ordinària de 31.7.2019, va aprovar provisionalment el Pla especial anomenat “Línia elèctrica d’AT subterrània de 25 kv LAT 924 al carrer Sant Galderic de Porqueres (març 2019), redactat pels arquitectes Narcís Reverendo Hospital i Joaquim Ginesta Rey i que promou Agri-Energia Elèctrica, S.A. CERTIFICAT PLE APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

Modificació puntual núm. 7 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a l'àmbit del PEU-2 CASA NOSTRA 1

El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en sessió ordinària de 12.12.2019, va aprovar provisionalment la Modificació Puntual núm.7 del POUM en l’àmbit del PEU-2 Casa Nostra 1, redactat per l’arquitecta Maria Mercè Oriol Hilari i que promou l’Escola Casa Nostra. El projecte estarà exposat al públic durant un mes, a comptar de la publicació de l’anunci al BOP i l’E-Tauler, perquè tothom que hi estigui interessat pugui examinar-lo a les oficines municipals en horari d’atenció al públic, i/o presentar les al·legacions que cregui oportú. El mateix anunci es publicarà en el tauler d’edictes de la corporació CERTIFICAT PLE APROVACIÓ PROVISIONAL PLÀNOLS MEMÒRIA

Modificació puntual núm. 8 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (diverses modificacions)

El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en sessió ordinària de 30.07.2021, va aprovar inicialment la Modificació Puntual núm.8 del POUM, (diverses modificacions) (juny 2021) redactat per l’arquitecta Dolors Casanovas i Voltà i que promou el propi Ajuntament. El projecte estarà exposat al públic durant un mes, a comptar de la publicació de l’anunci al BOP i l’E-Tauler, perquè tothom que hi estigui interessat pugui examinar-lo a les oficines municipals en horari d’atenció al públic, i/o presentar les al·legacions que cregui oportú. El mateix anunci es publicarà en el tauler d’edictes de la corporació

CERTIFICAT PLE APROVACIÓ INICIAL

MEMÒRIA I PLÀNOLS

Modificació puntual del Pla especial urbanístic ordenació de l’edificació i l’ús de l’escola El Frigolet (setembre 2021)

Per Decret d’alcaldia 2021DECR001020, de data 1.12.2021, es va aprovar inicialment el projecte de la “Modificació puntual del Pla especial urbanístic ordenació de l’edificació i l’ús de l’escola El Frigolet” (setembre 2021)”, promoguda pel propi Ajuntament (Exp. X2021000055).

El projecte estarà exposat al públic durant un mes, a comptar de la publicació de l’anunci al BOP (20.12.2021) i l’E-tauler, perquè tothom que hi estigui interessat pugui examinar-lo a les oficines municipals en horari d’atenció al públic, i/o presentar les al·legacions que cregui oportú. El mateix anunci es publicarà en el tauler d’edictes de la corporació.

PROJECTE

ESTUDI IMPACTE PAISATGÍSTICA

Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la finca Ca la Noela (Usall)

Exp. X2021000525 – LLIC OBRES MAJOR INST PLAQUES FOTOVOLTAIQUES CA LA NOELA

De conformitat amb l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i l’article 51 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, s’exposa al públic, com a projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, el projecte per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques fixades sobre el terreny, a la finca coneguda com a Ca la Noela, al Paratge Masies d’Usall, núm. 25, (referència cadastral 17146A007000880001IG i 17146A007000880000U), promogut pel senyor Antonio Castañer Sauras, per tal que tothom que hi estigui interessat pugui examinar el projecte i/o presentar-hi al·legacions en el termini d’un mes a comptar de la publicació d’aquest edicte al BOPGi (27.12.2021).