Òrgans de govern

Òrgans de govern i funcions

Els òrgans de govern que dirigeixen el govern i l’administració municipal són:

 • L’Alcalde
 • Els Tinents d’Alcalde
 • El Ple de la Corporació
 • La Junta de Govern Local

Altres òrgans complementaris interns són:

 • La Comissió de Delegats
 • La Comissió Especial de Comptes

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial Decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 de maig de 2019, és necessari establir l’estructura de la nova corporació, així com els òrgans en els quals es basarà el seu funcionament. D’acord amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 48.1 b), 54 i 99.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 52, 53 i 112.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el Ple en sessió extraordinària de 10 de juliol de 2019, s’aprova l’acord de crear la Junta de Govern Local i  qual es nomenen membres de la Junta de Govern Local els regidors següents: Sr. Francesc Castañer i Campolier, president. Sra. Elisa Teixidor Planella, 1ra tinent d’alcalde. Sr. Enric Silva Moreno, 2n tinent d’alcalde. Sra. Marta Port Sabater, 3ra tinent d’alcalde. S’estableix que la Junta de Govern Local es celebri sessió ordinària el segon dijous de cada mes a les 12h del migdia. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dijous hàbil, a la mateixa hora.

EL PLE El Ple de la corporació estarà format pels 11 regidors i regidores dels grups polítics representats a l’ajuntament. Les sessions ordinàries es celebraran  el primer dimecres no festiu dels mesos de febrer, abril, juny i octubre, l’últim dimecres no festiu del mes de juliol i el segon dimecres no festiu del mes de desembre, a lev vuit del vespre a la sala de plens de l’Ajuntament. Es facultar al Sr. Alcalde a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència. Consulta les Actes dels Plens

REPRESENTACIÓ EN ORGANISMES

ORGANISME CÀRREC REPRESENTANT
Consorci de l’Estany Representant Francesc Castañer Camplolier, Jordi Burch Viñals, Marta Planas Feixas i Jacint Sala Marquès
Consells Escolars de l’Escola Bressol municipal, del CEIP Entorn i Frigolet Representant Marta Planas Feixas
Consell Social Municipal Representant Anna Lara Rial i M.Susanna Bazàn López
Consorci Localret Representant Francesc Castañer Campolier
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona Representant Enric Silva Moreno
Consorci de les vies Verdes Representant Jordi Burch Viñals
Assamblea Gneral del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Representant Anna Lara Rial
Fundació Estany Representant Anna Lara Rial
Assemblea General de l’associació catalana de municipis Representant Francesc Castañer Campolier
Assemblea de municipis per a la Independència Representant Francesc Castañer Camplier
Associació de Municipis Catalans per a la Recollida selectiva Porta a porta Representant Jordi Burch Viñals
Consell de Participació del Centre de Serveis de la Gent Gran de Porqueres Representant Francesc Castañer Campolier i Anna Lara Rial
Consell CILMA Representant Jordi Burch Viñals i Francesc Castañer Campolier
Junta General del ADF Representant Enric Silva Moreno i Jordi Burch viñals

Ple municipal

El Ple està format pels 11 regidors/es del Consistori ⇒ Periodicitat de les sessions ordinàries: El primer dimecres no festiu dels mesos de febrer, abril, juny i octubre, l’últim dimecres no festiu del mes de juliol i el segon diemcres no festiu del mes de desembre, a les vuit del vespre a la sala de plens de l’Ajuntament. ⇒ Convocatòries: Les convocatòries al Ple es publiquen al portal de transparència, amb el corresponent ordre del dia, i amb un mínim de 48 hores d’anticipació. Atribucions del Ple Municipal Consulta les Actes dels Plens

Junta de Govern Local

Membres de la Junta de Govern Local nomenats al Ple de 10 de juliol de 2019:

 • Sr. Francesc Castañer Campolier, president
 • Sra. Elisa Teixidor Planella, 1ra tinent d’alcalde
 • Sr. Enric Silva Moreno, 2n tinent d’alcalde
 • Sra. Marta Port Sabater, 3ra tinent d’alcalde

 

 • Periodicitat de les sessions ordinàries: Segon divendres de cada mes a les 12h del migdia. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dijous hàbil, a la mateixa hora. Acords de la Junta de govern Local

 

 • Modificació de la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local – Segon divendres de cada mes al mati. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent divendres hàbil.

Es faculta al Sr. Alcalde a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència. Acord del Ple

Convocatòries de Ple

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t’indiquem la data, el lloc, l’hora i els punts que s’han inclòs a l’ordre del dia. Portal de transparència Ajuntament de Porqueres

Comissió especial de comptes

El Ple de la corporació en sessió extraordinària de 10 de juliol de 2019 va determinar la composició de la comissió especial de comptes, que estarà integrada pels membres següents: Presidència: Sr. Francesc Castañer i Campolier o regidor en qui delegui. Vocals:

 • Sra. Elisa Teixidor Planella.
 • Sra. Marta Port Sabater.
 • Sra Susanna Maria Bazán López.

Secretari/a: el o la de la Corporació.

Comissió de Delegats

El Ple de la corporació en sessió extraordinària de 10 de juliol de 2019l va determinar crear la comissió de delegats, com a òrgan municipal col·legiat,  que estarà integrat per a tots/es els regidors i regidores a qui l’alcalde hagi delegat competències. Es reunirà periòdicament, almenys una vegada a la setmana, excepte durant les festes de Nadal, setmana Santa i més d’agost, d’acord amb el règim d’organització que s’auto reguli i sota la presidència de l’alcalde o regidor en qui delegui.