Pressupost municipal any 2021

En sessió ordinària de 9 de desembre de 2020, s’ha aprovat inicialment el pressupost per a l’any 2021

L’Ajuntament de Porqueres ha aprovat inicialment, el 9 de desembre, en sessió ordinària, el pressupost per a l’any 2021 per un import de 5.025.000 €, dels quals 1.500.000 € aniran destinats a inversions.

La inversió més important que es durà a terme l’any 2021 serà l’execució del projecte La Via Verda: un element vertebrador, dinamitzador i estructural al seu pas per Porqueres, que està inclòs dins del PUOSC i que consta de tres actuacions: en primer lloc, la construcció d’un carril bici, el soterrament de serveis al carrer Sant Pere de Roda i la construcció del carril bici del carrer Sant Galderic; en segon lloc, la construcció d’un col·lector d’aigües pluvials al carrer Angel Guimerà i, finalment, la construcció de la pista poliesportiva coberta a l’escola l’Entorn. També es preveuen altres projectes d’importància com són la renovació de la gespa del camp de futbol i l’adquisició de terrenys.

La diferència més gran amb el pressupost anterior és la previsió d’una operació de crèdit de 750.000 €. En els últims anys l’Ajuntament ha minorat l’endeutament fins a arribar al 0% actual. Aquesta tendència responia al fet que amb les limitacions de la regla de la despesa i estabilitat pressupostària era d’interès recuperar tots els recursos destinats a amortització per a incorporar-los com a recursos propis. Enguany es compleixen dos casuístiques per tornar a utilitzar la via de l’endeutament. Per una banda, la recuperació del PUOSC per part de la Generalitat de Catalunya, en el qual, per a aquest 2021, l’Ajuntament té consignats 370.000 € de subvenció i, per l’altra, la no subjecció a les regles de despesa i d’estabilitat pressupostària durant el 2021 per part de l’Estat, donada la situació d’excepcionalitat creada per la COVID-19.

Es continua donant un fort suport a les entitats del municipi, la qual cosa també es tradueix en un compromís amb l’organització d’activitats culturals com la VI edició de Rere el Teló, el projecte socioeducatiu La Pedrera, el Club de Lectura, la Festa Major, la Fira d’Hivern i els esports al carrer, entre d’altres.

Aquí pots consultar el pressupost municipal de l’any 2021